گزارشات و اطلاعات ورزشی
 انواع آزمونها بر روی دوچرخه
                          وینگیت  

آزمون بی هوازی:     آزمون دوچرخه کارسنج 5 دقیقه ای:جهت ارزیابی آمادگی هوازی مردان وزنان در تمام سنین بکار میرود که با استفاده از دوچرخه مونارک استفاده میشود. ابزار لازم: دوچرخه کارسنج با قابلیت تنظیم فشار کار ضربان سنج- زمان سنج- مترونوم.

 

شرح:گرم کردن به مدت یک دقیقه رکاب بدون بارسپس به مدت 5 دقیقه در فشارکاری که با توجه به سن و جنس تعریف شده با سرعت 60 دور در دقیقه رکاب میزند سپس ضربان قلب به مدت 15 ثانیه در نیمه دوم پنجمین دقیقه (40-30 ثانیه در دقیقه 5) اندازه گیری ثبت میشود.

فشار کار 900 کیلو پوند در دقیقه معادل 150 وات برای مردان

فشار کار 600 کیلو پوند در دقیقه معادل 100 وات برای زنان

فشار کار 300 کیلو پوند در دقیقه معادل 100 وات برای سن 40 به بالا

عدد شمارش ضربان قلب بدست آمده را در جدول به عنوان شاخص آمادگی فرد است.

سن نیز با دامنه سنی مطابقت داده زنان معمولا 20%پایین تر از مردان یعنی یک ستون پایین تر قرار دارند.

 

                                               جدول شاخص آمادگی دوچرخه کارسنج هوازی

 

                             

ضربان دردقیقه

مردان زیر 40سال

زنان زیر 40سال

مردان ضعیف زیر 40

28

75

63

33

29

72

61

32

30

70

59

31

31

65

55

30

32

60

50

29

33

58

47

28

 

 

جدول 2 دامنه شاخص آمادگی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

گروه سنی

56-45

46-38

38-35

35-30

کمتراز30

19-10

52-43

42-33

33-31

31-35

کمتراز25

29-20

48-39

38-30

30-25

25-23

کمتراز23

39-30

44-36

35-26

26-23

23-21

کمتراز21

49-40

41-34

33-24

24-21

21-19

کمتراز19

59-50

38-31

30-22

22-20

20-18

کمتراز18

69-60

39-28

27-20

20-19

19-17

کمتراز17

79-70

 

  

آزمون هوازی دوچرخه آستراند:

 

ابزار: دوچرخه کارسنج-ضربان سنج-زمان سنج

شرح:آزمون به مدت 6 دقیقه با یک بار کاری ثابت با سرعت 50 دور در دقیقه رکاب میزند.ضربان قلب در پایان پنج و ششمین دقیقه اندازه گیری میشود. بار کاری بر حسب کیلوگرم متر بر دقیقه و متوسط دو ضربان قلب بر روی نموگرام نشان داده میشود.مقدار خام باید در یک عامل تصحیح سن ضرب شود سپس به میلیمتر در دقیقه در کیلوگرم تبدیل شود.

 

مثال:یک خانم 32 ساله دارای 75 کیلوگرم وزن میباشد و آزمون دوچرخه آستراند را با شدت 750 کیلوگرم در دقیقه انجام میدهد ضربان قلب او در پایان 5و6 دقیقه 146و150 ضربه بود اکسیژن معرفی مطلق بدست آورید

ضربان متوسط:148 ضربه

با گذاشتن یک خط کش بین 148 ضربه ضربان و 750 کیلوگرم متر بر دقیقه مقدار اکسیژن مصرفی بیشینه 3.1 لیتر بر دقیقه است عامل سن برای یک فرد 34 ساله 0.88 میباشد.

                   36.37=(75÷100)×2.728                    2.728=0.88×3.1

 

آزمونهای بی هوازی وینگیت (دوچرخه) مونارک

حداکثرتلاش30 ثانیه ای بر روی دوچرخه کارسنج است نوع عملکردی بی هوازی محاسبه و بر آورد میشود.بالاترین بازده توان که به صورت اوج توان ثبت میشود که طی 3 ثانیه اول رخ میدهد و به صورت متوسط توان 3 تا 5 ثانیه محاسبه میشود.عملکرددوم توان متوسط در 30ثانیه است که بنام شاخص توان گلیکولیز بی هوازی می نامند(استقامت موضعی)3-عملکرد سوم شاخص خستگی است که درجه میزان افت وتنزل توان را نشان می دهدوبه صورت درصد اوج توان محاسبه می شودضعف آن این است که اوج توان بالا دارای شاخص خستگی بالا هم است که این عامل باعث سوءگیری شاخص خستگی است.تنظیم فشار کار مطلوب مهمترین نکته است.فشار اولیه واصلی آزمون وینگیت 75گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن است که برای ورزشکاران 100گرم است.

قبل از اجرای آزمون 5تا 10 دقیقه در فشار کار 50 گرم باید کرد.تفسیر نتایج اجرا مهم است اوج توان تحت تاثیر تمرینات قدرتی کوتاه مدت با شدت بالا قرار می گیرد(تمرینات سرعتی شدید)اینگونه تمرینات اوج توان را بهبود می دهد.

توان متوسط نیز تحت تاثیر تمرینات شدید طولانی مدت است.نتایج توان به صورت مطلق به وات ویا نسبت به وزن بدن یا توده بدون چربی بیان می شود.

ابزار کار:دوچرخه کارسنج با قابلیت تنظیم مقاومت مترونوم—زمان سنج –ترازو

شرح:گرم کردن به مدت 2تا10 دقیقه بدون فشارکاررکاب زدن آهسته

مقاومت دوچرخه معادل 75%کیلوگرم به ازای هرکیلووزن است.این میزان در ورزشکاران سرعتی بین 3/1-1کیلوگرم افزایش می یابد.در طی مدت 30ثانیه مقاومت روی دوچرخه کارسنج را درمدت 30 ثانیه در فواصل 5ثانیه ای شمارش می کند.

زمانهای 5ثانیه ای(30-25،25-20،20،15،15-10،10-5،5-0)

-سردکردن به مدت 1تا 2 دقیقه

- معادلات

ظرفیت بی هوازی=میانگین مقدار کار انجام شده در مدت 30ثانیه

ظرفیت بی هوازی=مقاومت دوچرخه به کیلوگرم*تعدادکل دوردر30ثانیه*6

وات=ظرفیت بی هوازی تقسیم بر 3

ظرفیت بیهوازی نسبی=وات/وزن به کیلوگرم

اوج توان بی هوازی:بالاترین تعداد دورهایی که طی مدت 5ثانیه زده شده

اوج توان بی هوازی=مقاومت به کیلوگرم*بالاترین دوردر5ثانیه*6

وات=اوج توان بی هوازی*2

شاخص خستگی:سرعت خسته شدن آزمودنی یا مقاومت در برابر خستگی را نشان می دهد.

شاخص خستگی=(اوج توان بی هوازی-کمترین توان بی هوازی)/(اوج توان بی هوازی)*100

مثال:مقادیر بدست آمده از آزمون وینگیت با آزمودنی با وزن 3/73 کیلوئی به شرح ذیل است

    5-0-تعداددورها در05 ثانیه

12دور

مقاومت 5/5

10-5

10

5/5

15-10

8

 

20-15

7

 

25-20

6

 

30-25

5

 

 

ظرفیت بی هوازی=5/5*48*6=1584

وات=1584/3=528

ظرفیت بی هوازی نسبی= 528/73/3=7/2

اوج توان بی هوازی=5/5*6*12=396

وات=396*2=792

اوج توان بی هوازی نسبی=792/7=10.5

کمترین توان بی هوازی=5.5*7*6=165

وات=165*2=230

شاخص خستگی=(792-165)/(792*100)

 

آزمونهای نوارگردان:

1)آزمون هوازی آستراند     2)آزمون هوازی بروس       3)آزمون بی هوازی کانینگهام-فالکنر

آزمون بروس جهت تعیین توانایی دستگاه قلبی-تنفسی است که توسط بروس در سال 1973 اختراع شد نام دیگر آن تست ورزش است و در پزشکی رایج است.

ابزار:نوارگردان با قابلیت تنظیم شیب و سرعت زمان سنج

شرح: این آزمون دارای 7 مرحله است که در آغاز فرد بر روی نوارگردان راه میرود و با افزایش سرعت و شیب از مرحله سوم و چهارم به راه رفتن سریع میپردازد.هر مرحله از آزمون بروس 3 دقیقه است.

 

                                                                 جدول شیب و سرعت

متر

کیلومتر

سرعت مایل

شیب

45

2.7

1.7

10

47

 

4

2.5

12

92

5.5

3.4

14

113

6.8

4.2

16

133

8

5

18

147

8.8

5.5

20

160

9.6

6

22

 

تنها دوندگان استقامتی به مرحله 6و7 میرسند این آزمون تا زمان شروع خستگی ادامه می یابد زمان فعالیت و ضربان قلب ثبت میگردد.مقیاس حداکثر اکسیژن مصرفی میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه است.

مثال:ورزشکاری با وزن 60 کیلوگرم تا 12 دقیقه آزمون بروس ادامه داد حداکثراکسیژن مصرفی نسبی ومطلق  وی را محاسبه کنید؟12*60=720

720*60=4320                                      

                        60*43.4=2604   =  اکسیژن مصرفی مطلق

 

 

 

آزمون بی هوازی نوار گردان کانینگهام-فالکنر

هدف برآورد ظرفیت بی هوازی آزمودنی است

ابزار:نوارگردان-زمان سنج

شرح:با دویدن به طور بیشینه و با سرعت 8 مایل در ساعت و شیب 20 درصد آغاز میشود. تا زمان خستگی

آزمودنی ادامه می یابد.زمان از لحظه شروع تا لحظه خستگی و عدم ادامه آزمون میباشد لاکتات خون را در

دقایق 5و12 پس از آزمون اندازه گیری میشود.

 

آزمون هوازی آستراند: هدف برآورد ظرفیت هوازی است

ابزار: نوارگردان-زمان سنج

شرح:آزمودنی با سرعت 8.05 کیلومتر در ساعت یا (5 مایل) و با شیب صفر درصدی شروع به دویدن میکند.پس از 3 دقیقه شیب نوارگردان 2.5 درصد افزایش می یابد و سپس به ازای هر دو دقیقه شیب نوارگردان 2.5 درصد افزایش می یابد آزمون تا زمانی که آزمودنی قادر به ادامه نباشد ادامه می یابد زمان آزمون تا 2 رقم اعشاربه دقیقه از لحظه شروع تا خاتمه ثبت میشود و با توجه به معادله زیر حداکثر اکسیژن مصرفی محاسبه میشود.

زمان دقیقه

شیب

سرعت کیلومتر

مراحل

3-0

0

8.05

1

5-3

2.5

8.05

2

7-5

5

8.05

3

9-7

7.5

8.05

4

 

معادله:

14.99+1.444+زمان به دقیقه= حداکثر اکسیژن مصرفی نسبی

مثال:حداکثر اکسیژن مصرفی پس از 13 دقیقه و 15 ثانیه دویدن را محاسبه کنید.

                              33.91=14.99+1.444×13.15  

              

آزمونهای میدانی:

1)آزمون سرعت رست

2)آزمون توان بی هوازی بدون اسید لاکتیک مارگاریا

3)آزمون توان هوازی بالک

4)آزمون توان هوازی راکپورت

آزمون رست دوی سرعت بی هوازی:

هدف ارزشیابی استقامت بی هوازی،توان و شاخص خستگی است.

شرح:بازیکن مسافت 35 متر را به تعداد 6 بار با 10 ثانیه استراحت بین تکرارها اجرا میشود سپس با توجه به زمان بدست آمده از هر 35 مترتوان هر تکرار با توجه به فرمول زیر بدست می آید.

                                          مسافت×مسافت ×وزن÷زمان×زمان=توان

توان بیشینه،توان حداقل،توان متوسط و شاخص خستگی مشخص میشود:

                                  حداکثر توان بین 6 تکرار=توان بیشینه

                                 حداقل توان بین 6 تکرار=توان حداقل

                                مجموع توان 6 تکرار تقسیم بر 6=توان متوسط

                               توان حداقل _ توان بیشینه تقسیم بر مجموع زمان 6 مرحله دویدن=شاخص خستگی

برای تفسیر نتایج محدوده 1054-676 وات برای توان بیشینه و محدوده 674-319 برای توان حداقل است هر چه امتیاز توان متوسط بالاتر باشد نشانگر توانایی بهتر ورزشکار در عملکرد بی هوازی است اگر شاخص خستگی بالاتر از عدد 10 باشد به این معنی است که فرد باید روی بهبود عمل لاکتات متمرکز شود.

آزمون توان بی هوازی مارگاریا کالامن

هدف ارزیابی توان بی هوازی پاها است

وسایل:پلکان 9 پله ای- زمان سنج

شرح:ورزشکاردرفاصله 6متری از پله پائین قرار می گیرد وبا سرعت 3پله درمیان بالا می رود.با قدم گذاشتن روی پله 3 کورنومتر زده می شود وبا قدم گذاشتن روی پله 9 کورنومتر متوقف می شود.

وزن *1.05 تقسیم بر زمان =توان

آزمون بالک:هدف ارزیابی ظرفیت قلبی تنفسی است

شرح:یک روز آرام وبدون باد لازمه اجرا است.ورزشکار به مدت 15 دقیقه در پیست می دود و با توجه به مسافت پیموده شده با استفاده از جدول زیر حداکثر اکسیژن مصرفی فرد مشخص می شود

عالی

80

6000

بسیار خوب

75

5600

خوب

70

5200

متوسط

65.5

4800

ضعیف

61

4400

بسیار ضعیف

56.5

4000

    (133-کل مسافت پیموده شده در 15دقیقه تقسیم بر 15)*172+33.3=حداکثر اکسیژن مصرفی

برای مردان بیشتراز 67.4 میلی لیتر با ازای هر کیلوگرم در دقیقه وزنان بیشتر از 63 میلی لیتر است

آزمون راکپورت:توان هوازی را ارزیابی می کند

اهداف:پیش بینی عملکرد آینده2-مشخص کردن نقاط ضعف 3- ارزیابی برنامه تمرینی 4- ایجاد انگیزه در ورزشکار 5-ارزیابی توان هوازی

این آزمون راه رفتن بسیار تند در مسافت 1906 متر یا یک مایل وشمارش ضربان قلب ورزشکار است

ابزار:پیست 400 متری – زمان سنج – ضربان سنج – ترازو

شرح:وزن فرد انازه گیری شود،طی مسافت 1906متر تا حدممکن با سرع زیاد راه رفتن،ثبت زمان این مسافت،ثبت ضربان قلب بعد از اتمام مسافت به مدت یک دقیقه

فرمول (ضربان قلب در دقیقه *156.)-(مدت دویدن به دقیقه *3.265)-(وزن به پوند *077.)-(سن *388.)-139.168=زنان

6.318با عدد حاصله از فرمول زنان جمع می شود=مردان

|+| نوشته شده توسط علیرضا گلزاری در دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹  |
 
 
بالا